Szatnie Pracownicze – BHP

Jak powinny być wyposażone szatnie pracownicze? Jakie są wymagania odnośnie pomieszczeń, w których planujesz urządzić szatnię? Gdzie znaleźć stosowne przepisy? Właściwe wyposażenie szatni pracowniczych zależy od kilku czynników: szafa

– od rodzaju szatni,
– od branży i szczególnych wymagań sanitarnych,
– od warunków pracy pracowników i występujących zagrożeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżniamy: szatnie odzieży własnej pracowników, szatnie odzieży roboczej i ochronnej, szatnie podstawowe, szatnie przepustowe. W większości zakładów pracy spotykamy szatnie podstawowe.
Szatnie podstawowe powinny być wyposażone w szafki bhp po jednej dla każdego pracownika oraz ławki ( miejsca do siedzenia, dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najliczniejszej zmianie). Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf ubraniowych oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szafek bhp a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m. Szatnie powinny być dostosowane do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi. W zespole szatni przeznaczonym dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży (stwarzające możliwość zanieczyszczenia wnętrza szafy) lub jej zamoczenie, oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higieniczno sanitarne, powinny znajdować się pomieszczenia wyposażone w urządzenia do odkażania, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia – odpowiednio do potrzeb. W przypadku zainstalowania jednocześnie kilku urządzeń, każde z nich powinno być umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu. W takiej sytuacji należy wyposażyć szatnie w szafki bhp umożliwiające oddzielenia odzieży roboczej od osobistej. Produkuje się kilkanaście różnych modeli szafek BHP. Dwa podstawowe to szafki z przegrodą w komorze ubraniowej i szafki bhp bez przegrody. Jeśli wyposażysz szatnie w szafki z przegrodą w komorze, to wystarczy po jednej komorze dla pracownika. Jeśli kupisz szafy odzieżowe bez przegrody zaplanuj po dwie komory dla pracownika. Oczywiście w przypadku, gdy ryzyko dużego zabrudzenia nie występuje możesz zaplanować po jednej komorze w szafkach bhp bez przegrody.

Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na szatnie pracownicze oraz ich wyposażenia określone są w Załączniku Nr 3 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W Rozporządzeniu tym znajdziemy również wymagania dotyczące innych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych takich jak jadalnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy.